Zależności między wzrostem gospodarczym a inflacją cen

Zaletą ujęcia syntetycznego w oddziaływaniu na dwie główne gałęzie makroekonomii jest elastyczność. Niewielu decydentów w banku centralnym określa siebie jako absolutnych zwolenników teorii Keynesowskiej albo czystych klasyków. Ich poglądy mieszczą się gdzieś pomiędzy tymi opcjami. Dlatego też większość z nich, jak Greenspan i Bemanke, uznaje syntezę za podstawę do dyskusji na temat prowadzonej polityki.

Najważniejszy w syntetycznym ujęciu jest prosty model zależności między wzrostem gospodarczym a inflacją cen (schemat 1.1). Tradycyjny model inflacji można opisać jako kodeks ruchu drogowego, sprzyjający wzrostowi bezinflacyj- nemu. Po pierwsze, istnieje potencjalny wzrost produktu (po- tential oułput growth), wyznaczający granicę tego, jak szybko może rozwijać się gospodarka bez nadmiernego spadku stopy bezrobocia. Gdy wzrost następuje zgodnie z trendem, w potencjalnym tempie, zatrudnienie zmienia się wyłącznie w zależności od liczby pracowników na rynku, a stopa bezrobocia jest stała. Jeśli wzrost przewyższa wartość potencjalną, stopa bezrobocia spada. Tempo potencjalnego wzrostu produktu jest zależne od zjawisk długofalowych, mających wpływ na gospodarkę, takich jak podnoszenie się wieku produkcyjnego czy rozwój technologiczny. Na przestrzeni lat wzrost potencjalny ulega zmianom, obecnie jednak większość ekonomistów uważa, że gospodarka Stanów Zjednoczonych może rosnąć w tempie od 2,5 do 3 procent bez istotnego wpływu na stopę bezrobocia.

Prawo Okuna pokazuje, jak spada stopa bezrobocia, jeśli PKB przyrasta szybciej, niż wskazuje poziom potencjalny. Gdy w ostatnich dekadach PKB wzrastał o 1 punkt procentowy rocznie, stopa bezrobocia spadała o około 0,4 punktu procentowego. Gdyby więc stopa bezrobocia na początku roku wynosiła 6 procent, a PKB rósł o 1 punkt procentowy powyżej poziomu potencjalnego, wówczas prawdopodobnie na początku kolejnego roku stopa bezrobocia spadłaby do 5,6 procent.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>