Typowe zachowanie się gospodarki w okresie recesji

Drugą zasadą bezkolizyjnego ruchu na drogach gospodarki jest poziom bezrobocia stabilizujący poziom inflacji, czyli NAIRU (nonaccelerating inflation ratę of unemployment). Wyznacza on maksymalny poziom spadku bezrobocia, nie powodujący przyśpieszenia wzrostu inflacji. Gdy stopa bezrobocia nadmiernie spada, rosną oczekiwania pracownicze, a zatem podnoszą się płace i postulowane ceny. Co więcej, gdy bezrobocie jest niskie, różne dobra stają się trudniej dostępne, co dodatkowo zwiększa presję inflacyjną. Krzywa Phillipsa (którą szerzej omówimy za chwilę) pokazuje, o ile wzrasta inflacja, gdy stopa bezrobocia spadnie poniżej NAIRU.

Najprościej zrozumieć ten model na przykładzie typowego zachowania się gospodarki w okresie wychodzenia z recesji. Normalnie na początku tego procesu mamy do czynienia z silnym wzrostem, przyrost PKB jest większy od potencjalnego, czyli od trendu wzrostu gospodarczego. Gwałtowny wzrost gospodarczy wpływa na obniżenie się stopy bezrobocia. Co ciekawe, na początkowym etapie tego procesu inflacja spada, ponieważ na rynku wciąż występuje nadwyżka siły roboczej. Dopiero po dłuższym czasie szybkiego wzrostu gospodarczego stopa bezrobocia spada na tyle, że osiąga NAI- RU i uruchamia wzrost inflacji.

Często powtarzana mantra komentatorów gospodarczych z kręgów konserwatywnych brzmi, że wzrost nie wywołuje inflacji. Faktycznie, jak już wspomniałem, na początku okresu silnego wzrostu inflacja nieraz wręcz spada. Szybki wzrost gospodarczy może trwać dalej i bardzo długo nie powodować inflacji, lecz dzieje się tak jedynie pod warunkiem, że gospodarka ma wysoki potencjał, czyli naturalną tendencję do szybkiego rozwoju. Może to mieć miejsce w sytuacji, gdy nastąpił gwałtowny awans technologiczny lub zwiększył się przyrost naturalny. Jednak w ujęciu syntetycznym nadmierne tempo wzrostu jest procesem inflacyjnym. Gdy odpowiednio silny trend wzrostowy utrzymuje się na tyle długo, by wywołać odpowiedni spadek bezrobocia, pojawiają się oznaki ograniczenia potencjału i nieuchronnie zaczyna się inflacja, a to dowodzi, że wzrost gospodarczy ma związek z inflacją.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>