Innowacje finansowe zatarły granicę

Niestety cele dla wzrostu podaży pieniądza okazały się w zasadzie nietrafione. Innowacje finansowe zatarły granicę między pieniądzem (płynnymi aktywami takimi jak gotówka lub rachunki bieżące) a oszczędnościami o słabej płynności. Na przykład oprocentowany fundusz rynku pieniężnego zachowuje się inaczej niż rachunek bieżący, jest jednak zarazem niezwykle bezpieczną formą oszczędzania. Gwałtowny wzrost wartości zasobów na kontach oszczędnościowych i lokatach niekoniecznie musi oznaczać zwiększenie płynności tworzącej zachętę do zwiększenia wydatków i grożącej wzrostem inflaqi. Może to być wszak sygnał, że zaczyna się poszukiwać bezpiecznych metod inwestowania, co wskazywałoby na klimat niesprzyjający wydatkom i niską inflację. Do tzw. wąskiego pieniądza Ml. Postęp na rynku finansowym spowodował, że pojawiły się także inne formy pieniądza potencjalnego. Jeżeli do Ml dodamy depozyty terminowe, otrzymamy miarę podaży pieniądza M2. Jeszcze szersza definicja ilości pieniądza, M3, obejmuje całość M2 plus dłużne papiery wartościowe (obligacje), jednostki uczestnictwa w funduszach rynku pieniężnego oraz operacje z przyrzeczeniem odkupu początku lat osiemdziesiątych badania statystyczne pokazywały, że po nagłym wzroście podaży pieniądza, z rocznym, maksymalnie dwuletnim opóźnieniem, występował wzrost nominalnego PKB (wykres 7.1). Natomiast na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, dwudziestu pięciu lat silny wzrost podaży pieniądza wiązał się z konsekwentnym spowolnieniem wzrostu PKB, również występującego z opóźnieniem. Na ironię zakrawa fakt, że właśnie w okresie, gdy cele dla podaży pieniądza były określane, relacja między wzrostem podaży pieniądza a gospodarką straciła stabilny charakter. Jak ujął to Gerald Bouey, były gubernator Banku Kanady: „To nie my porzuciliśmy agregaty pieniężne. To one porzuciły nas”4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>